>

Internet - Breedband Alkmaar-Buiten


Wat is de noodzaak en het nut van breedband-internet in het buitengebied van de Schermer.


De mogelijkheden met breedband internet raakt alle facetten van leefbaarheid en duurzaamheid. Middels breedband internet kan het flexibele werken worden bevorderd, hetgeen goed is om mobiliteit te vergroten, reiskilometers te verminderen en de spits te vermijden (voorkomen verbreden van wegen). De balans tussen werk en privé wordt flexibeler, waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor gezinnen met schoolgaande kinderen. 

Behalve voor de werknemers van bedrijven geldt dit ook voor de ondernemers, de bedrijven en de ZZP-ers. Wij zien deze laatst genoemde groep ’s-morgens de woonomgeving verlaten om elders hun activiteiten uit te voeren door gebrek aan voldoende internetsnelheid. 

Als we kijken naar het buitengebied dan is breedband internet een voorwaarde voor agrarische en locatie gebonden ondernemers, alsmede biedt dit mogelijkheden om vrijkomende (agrarische) gebouwen in het buitengebied een nieuwe economische functie te geven. Tot slot verbruikt internet via glasvezelverbindingen minder energie dan via koperverbindingen. Genoemde argumenten raken de (lokale) economie en ecologie (o.a. vermindering C02 uitstoot).

Het beste argument om te komen tot breedband internet is het sociale aspect, welke juist de leefbaarheid in het buitengebied raakt. Juist met goede en snelle internet verbindingen kunnen oudere mensen langer zelfstandig wonen. Middels zogenaamde domotica kunnen zij een veilige woonomgeving creëren en middels Skype of andere internet toepassingen contact onderhouden met bijvoorbeeld hun kinderen, artsen of wijkverpleegkundigen. 

Door deze groep langer zelfstandig te kunnen laten wonen spelen we in op de behoefte van deze mensen om in hun eigen omgeving te blijven wonen, verminderen we de zorg van hun kinderen over het welzijn van hun ouder(s) en kunnen we de hoge kosten van zorg beduidend verlagen. uit onderzoek weten wij dat oudere mensen nog gemiddeld 9 maanden leven, nadat zij hun zelfstandige woonomgeving hebben verlaten en naar een verzorgingshuis, ziekenhuis of iets dergelijks gaan. Middels breedband internet kan deze periode van zelfstandig wonen worden verlengd. 

Dit laatste past ook bij de ontwikkeling in Nederland waarbij de zorg meer en meer in de eigen omgeving vorm moet worden gegeven en het feit dat we meer en meer "vergrijzen of verzilveren". Veel ouderen (65 jaar en ouder) wonen in de kleine kernen en het buitengebied (buiten de kern) hetgeen betekent dat een enorme doelgroep voor breedband internet vanuit het argument "leefbaar/sociaal" buiten de de grote kernen wonen.


Waarom is snel internet, met name, belangrijk voor het buitengebied?

De internet-snelheden in het buitengebied is bedroevend. De praktijk leert dat door de grote afstanden van de wijkcentrales de snelheid in de praktijk veel sneller afneemt. Er wordt uiteindelijk beduidend minder snelheid geleverd dan door de providers is voorgehouden. De problematiek van de snel afnemende snelheid zit hem in de verouderde en inmiddels door de jaren heen natuurlijk ook beschadigde koperkabels. Het is gebleken dat ADSL/VDSL niet toereikend is in het buitengebied.

De marktpartijen willen de kernen (soms) wel oppakken bij voldoende participatie, echter voor het buitengebied is er eigenlijk geen goede oplossing voorhanden. Dit komt omdat er drie mogelijkheden zijn voor het transport van internet:

  1. via de koperkabel (ADSL of VDSL);
  2. via de kabel (coax)
  3. middels glasvezel. 

In het buitengebied ontbreekt de kabel (coax) en de koperkabels zijn als aangegeven "op". Dit betekent dat welke oplossing ook gekozen wordt, er altijd gegraven moet worden hetgeen de totale kosten in zeer belangrijke mate bepaald. Dus of er nieuwe koperkabels, coax of glasvezel wordt gelegd maakt kostentechnisch niet veel uit. De stap is dan ook om direct over te gaan op het leggen van glasvezel naar de huizen en bedrijven om tot toekomstig bestendige infrastructuur te komen.

Inmiddels is er een burger initiatief opgestart waarvoor wij uw aandacht vragen, nl.: „Breedband Alkmaar-Buiten”

Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u graag naar de navolgende website: www.breedbandalkmaarbuiten.nl

Wilt meer informatie over de diverse providers die binnen het project participeren verwijzen wij u graag naar de website vanUw participatie in het project is van groot en ook in uw eigen belang; meldt u daarom aan.

En… het spreekt voor zich dat u pas gaat bijdragen in de ‚provider - kosten' wanneer de aansluiting op uw woonadres zal zijn gerealiseerd.


Meer weten over internet en glasvezel/fiber?

Bekijk dan de navolgende informatie-films eens


ARGUMENTEN OM TE KIEZEN VOOR EEN BETROUWBARE EN SNELLE GLASVEZEL-VERBINDING MET INTERNET

  • Internetgebruik en ook de toepassingsmogelijkheden vragen steeds meer snelheid.
  • Er komen steeds meer gebruikers en apparaten die op internet worden aangesloten
  • Snel internet geeft mogelijkheden voor de ontvangst van interactieve TV
  • ‘Zorg op afstand’ zal in de komende jaren steeds vaker worden aangeboden, vergroot de kans dat u langer thuis kunt blijven wonen, maar vraagt om een snelle internet verbinding
  • Er komen steeds meer huisautomatiseringsproducten (domotica) gericht op comfort en veiligheid die om snel internet vragen.
  • Een glasvezel aansluiting is goed voor de waarde van uw woning


🇳🇱  © JOIR Design - 2006 - 2018  |  Links  |  Downloads  |  Contact  |  Site Map  |  Disclaimer  |  Privacy  | Licentierechten  🇳🇱